Regulamin portalu

Regulamin portalu eduPODOLOGIA.pl

I. Definicje:

a) PODOLOGIA.pl – PODOLOGIA.pl Sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod nr KRS 0000395094, NIP: 8513152558, REGON: 321073097.
b) Organizator – eduPODOLOGIA.pl, ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin, będąca Placówką Kształcenia Ustawicznego – bez szkół, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod nr RSPO 130072, posiadająca REGON 363419083 oraz nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Oświatowych 2.32/00129/2016, której organem prowadzącym jest PODOLOGIA.pl.
c) Portal – strona www.eduPODOLOGIA.pl wraz z podstronami tego serwisu.
d) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Portalu, będąca przedsiębiorcą lub Konsumentem.
e) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
f) Regulamin Portalu – niniejszy regulamin, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.
g) Konto – zbiór informacji o Użytkowniku podanych przez Użytkownika w trakcie zakładania konta oraz o zawieranych przez Użytkownika umowach z Organizatorem, przechowywany w systemie informatycznym Organizatora, oznaczony indywidualnie za pomocą Loginu i dostępny po wprowadzeniu Hasła, umożliwiający Użytkownikowi zakup kursów prowadzonych przez Organizatora lub innych świadczonych przez niego usług.
h) Login – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, będący adresem e-mail, identyfikujący osobę posiadającą dostęp do Konta.
i) Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, konieczny do identyfikacji posiadacza Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta.
j) Umowa UDE – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmująca Usługi.
k) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w Portalu polegające na:
i. założeniu, utrzymaniu i usunięciu Konta,
ii. zawieraniu Umowy na odległość,
iii. obsłudze pytań kierowanych do Organizatora lub PODOLOGIA.pl za pomocą formularza kontaktowego,
iv. wysyłce newslettera.

II. Postanowienia ogólne dotyczące Usług

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną w ramach Portalu.
 2. Usługi są nieodpłatne.
 3. Usługi są świadczone drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. W takim przypadku informacja o przerwie lub ograniczeniu w świadczeniu Usług zostanie zamieszczona w Portalu z 2 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sytuacjach nagłych, grożących utratą danych przechowywanych przez Organizatora lub uszkodzeniem Portalu Organizator zastrzega sobie prawo przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług bez uprzedniego informowania Użytkowników.
 5. Przerwa lub ograniczenia w świadczeniu Usług w sytuacji wskazanej w pkt 3 i 4 powyżej nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem Organizatora lub PODOLOGIA.pl.
 6. Organizator ani PODOLOGIA.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług spowodowane awarią lub nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń lub infrastruktury teleinformatycznej pośredniczącej między Portalem a urządzeniem Użytkownika.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Portalu.
 8. Użytkownik nie może przekazywać Hasła innej osobie, ani w żaden inny sposób uprawniać jej do korzystania z Konta.
 9. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu Portalu przez cały okres korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu.

III. Zawarcie i rozwiązanie Umowy UDE

 1. Korzystanie z Usług wymaga akceptacji Regulaminu Portalu. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Portalu.
 2. Do zawarcia Umowy UDE dochodzi z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z danej Usługi.
 3. Posiadaczem Konta może jedynie osoba pełnoletnia.
 4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 5. W celu rezygnacji z Usługi w zakresie newsletter Użytkownik powinien wysłać wniosek o rezygnację z newslettera na adres poczty elektronicznej mb@podologia.pl.
 6. Zakończenie korzystania z Usług obejmujących formularz kontaktowy następuje z chwilą opuszczenia Portalu.

IV. Utworzenie i usunięcie Konta

 1. W celu utworzenia Konta należy:
  a) wejść do zakładki 'Zaloguj / Zarejestruj’ na Portalu i zaznaczyć opcję 'Zarejestru się’,
  b) wprowadzić wszystkie wymagane przez Organizatora informacje, w tym imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej,
  c) ustanowić Login i Hasło.
 2. Umowa UDE w zakresie prowadzenia Konta jest umową o charakterze bezterminowym i może być wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie. W tym celu należy wysłać wniosek o usunięcie Konta na adres poczty elektronicznej mb@podologia.pl.
 3. Umowa UDE o prowadzenie Konta ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Organizatora wniosku, o którym mowa w pkt 17 Regulaminu Portalu.
 4. Organizator usuwa Konto Użytkownika niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy UDE.
 5. Organizator może usunąć Konto Użytkownika, który narusza postanowienia pkt 7 lub 8 Regulaminu Portalu lub nie korzysta z Usług przez okres co najmniej 12 miesięcy.

V. Odstąpienie od Umowy Użytkowników będących Konsumentami

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy UDE, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik powinien złożyć Organizatorowi jednoznaczne oświadczenie o woli odstąpieniu od Umowy UDE. Oświadczenie to może być złożone w dowolnej formie, w tym w formie pisemnej na adres eduPODOLOGIA.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mb@podologia.pl. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Portalu.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w pkt 21 Regulaminu Portalu, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy UDE za pośrednictwem poczty elektronicznej, Organizator prześle niezwłocznie temu Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy UDE na adres jego poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że posiadanie Konta może być niezbędne do korzystania z innych usług świadczonych przez Organizatora, np. do uczestnictwa w kursach.
 6. Skutek usunięcia Konta określa właściwy regulamin kursu lub innej usługi świadczonej przez Organizatora.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące jakości Usług Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres eduPODOLOGIA.pl ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mb@podologia.pl.
 2. W treści reklamacji należy wskazać, której Usługi dotyczy reklamacja i podać okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja powinna zawierać także dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem wnoszącym reklamację.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej zgłoszenia.
 4. Organizator pozostawia bez rozpoznania reklamację, w której nie zawarto danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem wnoszącym reklamację.

VII. Wymogi Techniczne

 1. W celu korzystania z Usług, sprzęt komputerowy Użytkownika powinien posiadać następujące minimalne parametry:
  a) dostęp do internetu
  b) przeglądarkę Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Chrome 7.00 lub wyższej, FireFox 7.1 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies,
  c) obsługiwać minimum JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, Cookies, HTML, CSS.
  d) zainstalowaną aplikację pozwalającą na odczytywanie plików w formacie PDF oraz plików audiowizulanych w formacie mp4, avi
 2. Dane przesyłane do Organizatora poprzez portal www.eduPODOLOGIA.pl chronione są bezpiecznym protokołem Secure Socket Layer (SSL).
 3. Aktywacja obsługi plików Cookies nie jest niezbędna dla świadczenia Usług, lecz Organizator rekomenduje jej aktywację. Dezaktywacja obsługi plików Cookies może wpłynąć na jakość Usługi, a nawet na jej zablokowanie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług, w razie dezaktywacji przez Użytkownika obsługi plików Cookies.

VIII. Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług

 1. Korzystanie z Usług odbywa się za pośrednictwem sieci internet i nie pociąga za sobą szczególnych zagrożeń. Niemniej korzystanie z Usług obarczone jest ryzykiem typowym dla sieci internet.

IX. Polityka prywatności

 1. eduPODOLOGIA.pl realizuje własną „Politykę prywatności” dostępną na stronie www.eduPODOLOGIA.pl w zakładce 'Polityka prywatności.Treść klauzuli informacyjnej dla Użytkowników zawarta jest w Polityce prywatności.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Portalu może być zmieniany przez Organizatora w każdym czasie. Zmieniony Regulamin Portalu ma zastosowanie do Umów UDE zawartych po wejściu w życie tych zmian i publikacji zmienionego Regulaminu Portalu.
 2. Regulamin Portalu udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi na stronie internetowej www.eduPODOLOGIA.pl., w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu Portalu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. REGULAMIN DO POBRANIA
 3. Formularz odstąpienia od Umowy UDE dla Użytkownika będącego Konsumentem dostępny jest na stronie internetowej www.eduPODOLOGIA.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. FORMULARZ DO POBRANIA
 4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Portalu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

NEWSLETTER
OTRZYMUJ PIERWSZY
NAJNOWSZE INFORMACJE  Płatności obsługuje
  • Zostań fanem
  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności