Logo EduPodologia

Regulamin szkoleń

SZKOLENIA PROWADZONE STACJONARNIE

1.  Organizatorem szkoleń jest szkoła eduPODOLOGIA.pl; Szkoła edupodologia.pl to zarejestrowana Placówka Oświatowa MEN – nr REGON 363419083 oraz w Rejestrze Instytucji Oświatowych nr ew. 2.32/00129/2016 (dalej ‘Organizator’).
2.  Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać rejestracji poprzez formularz on-line na stronie www.edupodologia.pl.
3.  Wysłanie karty zgłoszeniowej poprzez formularz on-line na stronie www.edupodologia.pl. jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją i zawarciem umowy o realizację szkolenia.
4.  Po dokonaniu rejestracji na szkolenie uczestnik potwierdza swoją obecność wykonaniem przelewu na konto Organizatora w wysokości 100% ceny szkolenia, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty rejestracji.
5.  W chwili przekazania niezbędnych dokumentów oraz dokonania opłat uczestnik otrzymuje potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników. W przypadku niezakwalifikowania się na szkolenie z powodu braku miejsc opłata za szkolenie zostanie niezwłocznie zwrócona lub przesunięta na inny termin szkolenia (wybór należy do uczestnika szkolenia).
6.  Po zarejestrowaniu uczestnik otrzyma wszelkie niezbędne informacje nt. terminu, miejsca i opłat związanych ze szkoleniem.
7.  W przypadku szkoleń indywidualnych organizowanych przez eduPODOLOGIA.pl termin szkolenia ustalany jest we współpracy z uczestnikiem (szkolenia indywidualne, dedykowane).
8.  W przypadku szkoleń grupowych oraz szkoleń, w których PODOLOGIA.pl jest współorganizatorem, a w szczególności tych, w których liczba miejsc jest ograniczona, a termin ustalony z dystrybutorem szkolenia, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i data wniesienia opłat.
9.  Uczestnik może być zwolniony z opłat za szkolenie lub otrzymać preferencyjną zniżkę na szkolenie w przypadku gdy jest Partnerem lub Franczyzobiorcą PODOLOGIA.pl, POSTUROLOGIA.pl lub uczestniczy w procesie rekrutacji na Partnera lub Franczyzobiorcę PODOLOGIA.pl lub POSTUROLOGIA.pl (nie dotyczy szkoleń, w których PODOLOGIA.pl jest współorganizatorem).
10.  Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przesłania wymaganych dokumentów oraz przestrzegania terminów opłat.
11.  O rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu należy niezwłocznie poinformować Organizatora mailem na adres biuro@edupodologia.pl lub telefonicznie. W przypadku rezygnacji zgłaszanej za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data wpływu rezygnacji do Organizatora.
12.  Zwrot opłat w przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia:
– w przypadku rezygnacji zgłoszonej nie później niż na tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator zwróci uczestnikowi wniesioną przez uczestnika opłatę, pomniejszoną o 30% ceny szkolenia,
– w przypadku rezygnacji po wyżej wskazanym terminie lub w przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji jakiekolwiek opłaty wniesione przez uczestnika nie podlega zwrotowi.
13.  Organizator szkolenia dopuszcza możliwość wskazania mu innego uczestnika w zastępstwie, z zastrzeżeniem, że spełnia on kryteria uczestnictwa w danym szkoleniu (w szczególności posiada niezbędne kwalifikacje).
14.  W przypadku gdy szkolenie nie może odbyć się z przyczyn Organizatora, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w innym terminie bądź zwrotu 100% wniesionych opłat uczestnikowi.
15.  W przypadku braku możliwości poprowadzenia szkolenia przez wyznaczonego instruktora w wyniku przyczyn losowych eduPODOLOGIA.pl zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach, bądź też wyznaczenia innego terminu szkolenia.
16.  W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn dotyczących Organizatora lub z uwagi na niedostateczną liczbę uczestników, zmiany terminu szkolenia, w tym w przypadku wskazanym w pkt. 15 niniejszego regulaminu a także w przypadku braku możliwości udziału uczestnika w szkoleniu z uwagi na brak miejsc, Organizator ani Podologia.pl, jako organ prowadzący eduPODOLOGIA.pl, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez uczestnika z tego tytułu.
17.  Faktura VAT za udział w szkoleniu wydawana jest wraz certyfikatem szkolenia. W przypadku gdy Certyfikat wydawany jest w terminie późniejszym niż w dniu zakończenia szkolenia, faktura wydana zostanie w dniu zakończenia szkolenia.
18.  eduPODOLOGIA.pl realizuje własną „Politykę prywatności” dostępną na stronie internetowej. Treść klauzuli informacyjnej dla uczestników szkolenia.

19. Materiały szkoleniowe oraz treść szkoleń są chronione prawnie w zakresie prawa własności intelektualnej w szczególności prawa autorskiego. Zabronione jest:

a) kopiowanie, rejestrowanie, utrwalanie lub inne powielanie materiałów szkoleniowych a także ich rozpowszechnianie, w tym udostępnianie osobom trzecim lub wprowadzanie ich kopii do obrotu, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie;

b) rejestrowanie treści i przebiegu szkolenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz a także udostępnianie tak utrwalonego przebiegu szkolenia osobom trzecim lub wprowadzanie go do obrotu zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie;

c) wprowadzanie do obrotu odpłatnie lub nieodpłatnie opracowań, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno materiałów szkoleniowych jak i treści szkoleń;

d) wykorzystywanie materiałów szkoleniowych lub treści szkoleń do celów własnej działalności zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, w tym zwłaszcza działalności szkoleniowej w zakresie tożsamym lub zbliżonym do treści szkoleń.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu szkolenia w celach poprawy jakości szkoleń a także w celach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek uczestników może być publikowany przez Organizatora w mediach społecznościowych w tym na portalu facebook i youtube. Wizerunek uczestników będzie publikowany wyłącznie po wyrażeniu przez nich zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Podologia.pl Sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod nr KRS 0000395094, NIP: 8513152558, REGON: 321073097, adres e-mail: mb@podologia.pl, tel.+48 607602175 dalej ‘Administrator’).
2.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia konferencji lub szkolenia, na które się Państwo zapisali (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacji umowy o przeprowadzenie szkolenia lub konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) zarejestrowania Państwa udziału w szkoleniu lub konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z prawa podatkowego, w tym wystawienia, rozliczenia i przechowywania faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów dotyczących sprzedaży towarów i usług w zw. z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
e) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj.:
i. identyfikacja uczestników szkolenia lub konferencji, w tym sporządzenie listy uczestników,
ii. bieżący kontakt w związku ze szkoleniem lub konferencją,
iii. wysyłka materiałów pokonferencyjnych lub szkoleniowych,
iv. informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych usług lub produktów Administratora,
3.  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz f) RODO.
4.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora, w tym w zakresie hostingu strony internetowego Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne, księgowe oraz usługi w zakresie organizowania lub prowadzenia konferencji lub szkoleń. W takim przypadku podmioty te będą działać na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
5.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.  Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora wskazanych w pkt. 2 lit. e powyżej), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na wskazanych wyżej podstawach. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji szkolenia lub konferencji a w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora wskazanego w pkt. 2 lit. e) powyżej dane te nie będą przechowywane dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
8.  Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
9.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli uznają Państwo, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
10.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością udziału w szkoleniu lub konferencji.
11.  Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12.  W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres Podologia.pl Sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mb@podologia.pl

REGULAMIN KURSÓW W RAMACH PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

1. Organizatorem kursów on-line (dalej ‘kursu’) jest szkoła eduPODOLOGIA.pl; Szkoła edupodologia.pl to zarejestrowana Placówka Oświatowa MEN – nr REGON 363419083 oraz w Rejestrze Instytucji Oświatowych nr ew. 2.32/00129/2016 (dalej ‘Organizator’).

2. Aby wziąć udział w kursie należy dokonać rejestracji poprzez formularz on-line dostępny pod wybranym kursem umieszczonym na stronie www.edupodologia.pl w zakładce Kursy online/ Szkolenia online.

3. Dostępne kursu zamieszczone są na stronie www.edupodologia.pl w zakładce Kursy online / Szkolenia online.

4. Wysłanie karty zgłoszeniowej poprzez formularz on-line na stronie www.edupodologia.pl. jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją i zawarciem umowy o realizację szkolenia.

5. W zależności od rodzaju kursu dostępne są kursy indywidualne i grupowe. Liczba miejsc w kursie grupowym ustalana jest indywidualnie dla każdego kursu i podawana w opisie kursu. O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data wniesienia opłat.

6. Kursu prowadzone są na platformie ZOOM.us.

7. Wymogi techniczne dla sprzętu komputerowego niezbędnego do korzystania ze kursów a także wykaz ewentualnych innych akcesoriów niezbędnych w kursie podane są w opisie danego kursu.

8. Po dokonaniu rejestracji na kurs uczestnik otrzyma informację o terminie i sposobie wniesienia opłaty za kurs.

9. Po uiszczeniu całości opłaty za kurs, Organizator podaje link do kursu w sposób uzgodniony z uczestnikiem (na adres poczty elektronicznej uczestnika, telefonicznie lub poprzez komunikator messenger) oraz przesyła materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu.

10. W przypadku kursów indywidualnych organizowanych przez eduPODOLOGIA.pl termin kursu ustalany jest we współpracy z uczestnikiem (kursu indywidualne, dedykowane).

11. Zwrot opłat w przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia:
– w przypadku rezygnacji zgłoszonej nie później niż na tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator zwróci uczestnikowi wniesioną przez uczestnika opłatę, pomniejszoną o 30% ceny szkolenia,
– w przypadku rezygnacji po wyżej wskazanym terminie lub w przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji jakiekolwiek opłaty wniesione przez uczestnika nie podlega zwrotowi.

12. Organizator kursu dopuszcza możliwość wskazania mu innego uczestnika w zastępstwie, z zastrzeżeniem, że spełnia on kryteria uczestnictwa w danym kursie (w szczególności posiada niezbędne kwalifikacje).

13. W przypadku gdy kurs nie może odbyć się z przyczyn dotyczących Organizatora, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w innym terminie bądź zwrotu 100% wniesionych opłat uczestnikowi.

14. W przypadku braku możliwości poprowadzenia kursu przez wyznaczonego instruktora w wyniku przyczyn losowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach, bądź też wyznaczenia innego terminu kursu.

15. W przypadku odwołania kursu z przyczyn dotyczących Organizatora lub z uwagi na niedostateczną liczbę uczestników, zmiany terminu kursu, w tym w przypadku wskazanym w pkt. 13 niniejszego regulaminu a także w przypadku braku możliwości udziału uczestnika w kursie z uwagi na brak miejsc, Organizator ani PODOLOGIA.pl, jako organ prowadzący eduPODOLOGIA.pl, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez uczestnika z tego tytułu.

16. Faktura VAT za udział w kursie wydawana jest wraz certyfikatem kursu. W przypadku gdy Certyfikat wydawany jest w terminie późniejszym niż w dniu zakończenia kursu, faktura wydana zostanie w dniu zakończenia kursu.

17. Materiały szkoleniowe oraz treść szkoleń są chronione prawnie w zakresie prawa własności intelektualnej w szczególności prawa autorskiego. Zabronione jest:

a) kopiowanie, rejestrowanie, utrwalanie lub inne powielanie materiałów szkoleniowych a także ich rozpowszechnianie, w tym udostępnianie osobom trzecim lub wprowadzanie ich kopii do obrotu, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie;

b) rejestrowanie treści i przebiegu szkolenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz a także udostępnianie tak utrwalonego przebiegu szkolenia osobom trzecim lub wprowadzanie go do obrotu zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie;

c) wprowadzanie do obrotu odpłatnie lub nieodpłatnie opracowań, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno materiałów szkoleniowych jak i treści szkoleń;

d) wykorzystywanie materiałów szkoleniowych lub treści szkoleń do celów własnej działalności zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, w tym zwłaszcza działalności szkoleniowej w zakresie tożsamym lub zbliżonym do treści szkoleń.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu szkolenia w celach poprawy jakości szkoleń a także w celach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek uczestników może być publikowany przez Organizatora w mediach społecznościowych w tym na portalu facebook i youtube. Wizerunek uczestników będzie publikowany wyłącznie po wyrażeniu przez nich zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA KURS E-LEARNING

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PODOLOGIA.pl o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod nr KRS 0000395094, NIP: 8513152558, REGON: 321073097, adres e-mail: mb@podologia.pl tel. 607 602 175 dalej ‘Administrator’).

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) organizacji i przeprowadzenia kursu, na które się Państwo zapisali (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) realizacji umowy o przeprowadzenie kursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) zarejestrowania Państwa udziału w kursie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z prawa podatkowego, w tym wystawienia, rozliczenia i przechowywania faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów dotyczących sprzedaży towarów i usług w zw. z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj.:

i) identyfikacja uczestników kursu, w tym sporządzenie listy uczestników,

ii) bieżący kontakt w związku ze kursem,

iii) wysyłka materiałów szkoleniowych,

iv) informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych usług lub produktów Administratora,

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz f) RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora, w tym w zakresie hostingu strony internetowego Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne oraz księgowe. W takim przypadku podmioty te będą działać na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora wskazanych w pkt. 2 lit. e powyżej), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na wskazanych wyżej podstawach. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji kursu lub konferencji a w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora wskazanego w pkt. 2 lit. e) powyżej dane te nie będą przechowywane dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

8. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa – jeśli uznają Państwo, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością udziału w kursie.

11. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres pl Sp. o.o ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mb@podologia.pl

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej